Detyre kursi - Teknika dhe gjuhet e programimit

Detyra kursit  - 2013 (fakultative) : 

Te ndertohet programi i cili lexon fjali te ndryshme nga nje file tekst si dhe parametra te nevojshme per te bere te mundur paraqitjen e ketyre fjalive ne ekran duke perdorur efekte te ndryshme grafike si levizja ne ekran, zmadhim, zvogelim etj.

Programi do te perfundoje pasi te jete shtypur nje buton nga tastjera.

(Numri dhe llojet e efekteve percaktojne edhe piket shtese per provim)

 

Data e mbrojtes : 06.06.2013 ora 17:00

 

 

shembull :

 

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <dos.h>

#include <conio.h>

void scroll(const char *str) {

    int pos = 1;

    int len = strlen(str);

    char buf[128];

    clrscr();

    while(!kbhit())     {

      gotoxy(pos,1);

      printf("%s", str);

      delay(100);

      gotoxy(pos,1);

      if(pos > 80 - len)

      {   sprintf(buf, "%%%ds", len);

          printf(buf, " ");

          pos = 1;

      }

      else       {

          printf(" ");

      }

      pos++;

    }

}

 

int main(int argc, char *argv[])

{

    char message[64];

    if(argc < 2)     {

      printf("Perdorimi: detyra.exe <teksti>");

      exit(0); 

    }

    strcpy(message, (const char*) argv[1]);

    scroll(message);

    return 0;

}

Additional information