Teknikat dhe gjuhet e programimit

Detyre kursi - Teknika dhe gjuhet e programimit

Detyra kursit  - 2013 (fakultative) : 

Te ndertohet programi i cili lexon fjali te ndryshme nga nje file tekst si dhe parametra te nevojshme per te bere te mundur paraqitjen e ketyre fjalive ne ekran duke perdorur efekte te ndryshme grafike si levizja ne ekran, zmadhim, zvogelim etj.

Programi do te perfundoje pasi te jete shtypur nje buton nga tastjera.

(Numri dhe llojet e efekteve percaktojne edhe piket shtese per provim)

 

Data e mbrojtes : 06.06.2013 ora 17:00

 

 

shembull :

 

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <dos.h>

#include <conio.h>

void scroll(const char *str) {

    int pos = 1;

    int len = strlen(str);

    char buf[128];

    clrscr();

    while(!kbhit())     {

      gotoxy(pos,1);

      printf("%s", str);

      delay(100);

      gotoxy(pos,1);

      if(pos > 80 - len)

      {   sprintf(buf, "%%%ds", len);

          printf(buf, " ");

          pos = 1;

      }

      else       {

          printf(" ");

      }

      pos++;

    }

}

 

int main(int argc, char *argv[])

{

    char message[64];

    if(argc < 2)     {

      printf("Perdorimi: detyra.exe <teksti>");

      exit(0); 

    }

    strcpy(message, (const char*) argv[1]);

    scroll(message);

    return 0;

}

Laboratoret e Gjuhes C

Oraret : 

   Telekom 1A --  E Hene  Ora  4:00 --7:00

   Telekom 1B --  E Enjte  Ora  4:00 --7:00

   Telekom 1C --  E Premte  Ora  4:00 --7:00

 

 

Elektronika 1A: Te premten date 29 orari 16-19

Elektronika 1B: Te merkuren dt 27 orari 16-19

Elektronika 1C: Te marten dt 26 orari 8-10

 

Informatika 1B - Te Marte ora 16:00 - 19:00 

Informatika 1A - Te Merkure ora 12:00 - 15:00 

Informatika 1C - Te Enjte ora 13:00 - 16:00

 

 

 

Lab : icon Laboratoret Gjuha C (522.69 kB)

Ushtrime ne C

Ne programin icon Zgjidhet ushtrime gjuhac (3.51 MB)   jane zgjidhjet  e ushtrimeve te dispences "Gjuha C per Inxhinierine", per perdorimin e ketij programi eshte i nevojshem regjistrimi i tij.

Manuali i regjistrimit : icon Regjistrimi i programit - Zgjidhe gjuha C (74.01 kB)


Update 1.1 : icon update_1.1_c (133.92 kB)   

Update 2.1 : icon update_2.1_c (166.45 kB)

 

            Per te vendosur update ne programin e zgjidhjeve duhet te ekstraktoni file db.mdb qe ndodhet brenda file-it te me siperm ne folderin c:\GjuhaC, ku duhet ti beni replace file-it ekzistues.

Leksione C

Leksionet ne formatin pdf :icon Teknikat e gjuheve te programimit (734.11 kB)

Newsflash 3

With a library of thousands of free Extensions, you can add what you need as your site grows. Don't wait, look through the Joomla! Extensions library today.

More Articles...

  1. Newsflash 2

Additional information